ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
รายละเอียดโครงการ

 

โครงการ Leadership Development Program หรือ LDP  เริ่มจัดตั้งแต่ ปี 2538 โดยคัดเลือกนักศึกษา ที่มีบุคลิกความเป็นผู้นำและปรารถนาที่จะพัฒนาตนเอง มาทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวประสาน นำมาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โดยโครงการจัดอบรม 3 วัน 2 คืน  โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันที่หนึ่ง

08.00 - 09.30     ลงทะเบียน

09.30 - 10.00    ประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท

10.00 - 10.15    รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00    กิจกรรมสัมพันธ์

12.00 - 13.00    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30    กิจกรรมสัมพันธ์

13.30 - 14.30   ฉายวีดีโอ/แนะนำกลุ่มธุุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย

14.30 - 14.45   รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.30   บรรยายพิเศษ"พัฒนาทักษะทางปัญญาโดยศึกษาจากหมากล้อม"

16.30 - 18.00   พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 - 19.00   รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 19.30   กิจกรรมสัมพันธ์

19.30 - 21.00   บรรยายพิเศษ "บุคลากรอย่างไรที่อยู่ในใจองค์กร"

21.00 - 21.30   ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม

21.30              พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

07.00 - 08.00   รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 08.30   กิจกรรมสัมพันธ์

08.30 - 12.00   นำเสนอผลงานกลุ่ม

12.00 - 13.00   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30   กิจกรรมสัมพันธ์

13.30 - 14.00   ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม

14.00 - 16.30   กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน

16.30 - 19.00   รับประทานอาหารว่าง/พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 - 22.00   กิจกรรมสัมพันธ์/การแสดงของกลุ่มต่าง ๆ

22.00              พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

07.30 - 08.30   รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 09.30   กิจกรรมสัมพันธ์

09.30 - 10.30   บรรยายพิเศษ "จากพี่...สู่น้อง"

10.30 - 10.45   รับประทานอาหารกลางวัน

10.45 - 12.00   มอบประกาศนียบัตร/ปิดโครงการ

12.00 - 13.00   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00              เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ   1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                    2.ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ :  อาคาร ปัญจภูมิ 1 ชั้น 5 เลขที่ 127 ถนน :  สาทรใต้ แขวง : ทุ่งมหาเมฆ เขต : สาทร กรุงเทพฯ     รหัสไปรษณีย์ : 10120
เบอร์โทร :  02-071-2977     หรือเบอร์ :  02-071-2978 โทรสาร:  02-071-8637 อีเมล : ldpcpall@gmail.com   เว็บไซต์ : ldpcpall.com